Navigation path

Action 10 in Netherlands flag Netherlands

Member States to implement laws to support the digital single market

Indicator Status Evidence
Has the Services Directive been implemented? Yes Horizontal and specific legislation implemented: Dienstenwet - Stb 2009 503: Services Act (Wet van 12 november 2009 tot implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet). Aanpassingswet - Stb 2009 616: Modification Act Services Directive (Wet van 23 december 2009 tot aanpassing van diverse wetten ter implementatie van richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376/6) (Aanpassingswet dienstenrichtlijn)), Modification Order in Council Services Directive (Besluit van 24 november 2009 tot aanpassing van diverse besluiten ter implementatie van richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376) (Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn). For a detailed list of the implementation legal acts communicated to the European Commission, please consult http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72006L0123:EN:NOT#FIELD_NL.
Has the Unfair Commercial Practices Directive been implemented? Yes Wet Oneerlijke Handelspraktijken Stb 2008 397: Wet van 25 september 2008 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt Act on renewal of the economy Besluit Oneerlijke Handelspratijken Stb 2008 398: Besluit van 6 oktober 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 25 september 2008 houdende aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt.
Has the Telecoms Framework been implemented? Yes http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72009L0136:EN:NOT#FIELD_NL; Wet van 10 mei 2012 tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommuniucatierichtlijnen, Staatsblad 2012 235; Besluit van 30 mei 2012 tot wijziging van het Besluit interoperabiliteit, het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007, het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet, het Besluit voorwaardelijke toegang en het Frequentiebesluit, ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen, Staatsblad 2012 236.
Has the Audiovisual Media Services Directive been implemented? Yes On 7 May 2012, all Member States except for PL and BE had implemented the AVMSD: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/306; Wet tot wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten (31 876) - Stb 2009 552
Have infringements been filed against the Member State relating to this Action? -

Other initiatives:

External contribution

External contributions are more than welcome. If you would like to share with us a country, regional or local-level initiative relevant for this DAE action, you can do it via the online form.